top of page

AIDA Recruitment

Privatumo politika

1. Kam skirta ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta informuoti duomenų subjektus apie MB „AIDA projektai“ atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politikoje pateikiame savo klientams, tiekėjams ir kitiems partneriams, su jais susijusiems asmenims, kandidatams, susirašinėjimo kontrahentams ir kitiems Privatumo politikoje nurodytiems duomenų subjektams informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Toliau bet koks asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome, šiame Privatumo politikoje vadinamas Duomenų subjektu.

Dėl savo veiklos pobūdžio Įmonė tam tikrais atvejais veikia kaip duomenų tvarkytoja. Pavyzdžiui, kai Įmonės klientai, naudodamiesi Įmonės tiekiama TeamFill platforma, savarankiškai atlieka darbuotojų atrankas, Įmonė veikia kaip per klientų per TeamFill platformą tvarkomų duomenų tvarkytoja. Ši Privatumo politika tokių atvejų neapima , t. y., šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip Įmonė tvarko asmens duomenis veikdama kaip duomenų valdytojas.

2. Apie Įmonę

Įmonė reiškia MB „AIDA projektai“, juridinio asmens kodas 305439680, buveinė adresu Naugarduko g. 3-401, LT-03231 Vilnius, Lietuvos Respublika. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@aidaprojektai.lt.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šiame Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią asmenų informaciją, su kuria Įmonė susipažįsta Jums susisiekus su Įmone socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Įmonės socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Toliau Jūs galite susipažinti, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis: kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko juos saugome ir kokias turite teises.

 

4. Asmens duomenys, kuriuos tvarkome vykdydami darbuotojų atrankas klientams (išskyrus per TeamFill platformą tvarkomus asmens duomenis)

!!! Informacija apie asmens duomenų tvarkymą naudojantis Įmonės tiekiama išmania vaizdo darbo pokalbių platforma TeamFill yra pateikia Privatumo politikos 5 skyriuje.

Tikslas – kandidatų paieška klientams viešuose šaltiniuose.

Tikslas – pasiūlymo dalyvauti atrankoje pateikimas potencialiam kandidatui (komunikacija su neaktyviais kandidatais, potencialiai atitinkančiais atrankos kriterijus).

Tikslas – nuotolinio susitikimo laiko rezervavimas

Tikslas – pradinis atrankoje dalyvaujančių kandidatų įvertinimas nesinaudojant TeamFill platforma

Tikslas – kandidato tinkamumo patikrinimas (papildomos informacijos apie kandidatus surinkimas)

Tikslas – darbuotojų atrankų kokybės užtikrinimas

Tikslas – kandidatų duomenų bazės sudarymas su tikslu pasiūlyti jiems darbą ateityje

5. Kandidatų asmens duomenų tvarkymas naudojant TeamFill platformą

!!! Kai darbuotojų atrankas per TeamFill platformą vykdo kitos šią platformą naudojančios įmonės, Įmonė veikia tik kaip duomenų tvarkytojas. Tokiais atvejais už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atrankos tikslu, įskaitant ir tinkamą informavimą, yra atsakingos atrankas vykdančios įmonės.

Įmonė yra sukūrusi inovatyvų įrankį pradiniams kandidatų darbo pokalbiams vykdyti – TeamFill platformą. Kai pradinis darbo pokalbis yra vykdomas per TeamFill platformą, darbo pokalbyje atrankų specialistai (žmonės) nedalyvauja, o atrankos metu kandidato pateiktus atsakymus, visų pirma, įvertina dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas kandidatų pateiktus atsakymus vertina pagal iš anksto nustatytus kriterijus – atsakymo išsamumą, tikslumą, struktūrą, kalbos rišlumą, ar atsakymas pagrindžiamas konkrečiais pavyzdžiais ir pan. Konkretūs, specifiniai vertinimo kriterijai gali būti nurodomi prieš vaizdo pokalbio pradžią arba net prie atskiro užduodamo klausimo.

Supaprastinta TeamFill veikimo schema yra tokia: kandidatas vaizdo pokalbio metu pateikia atsakymus į jam užduodamus klausimus > kandidato vaizdo darbo pokalbis yra įrašomas > garso įrašas yra paverčiamas į tekstą naudojant OpenAI API > tekstas yra pateikiamas įvertinti GPT-4 modeliui > GPT-4 modelis įvertina kiekvieną kandidato atsakymą balų skalėje nuo 0 iki 10, o visą darbo pokalbį – balų skalėje nuo 0 iki 100; kiekvienas įvertinimas yra paaiškinamas ir pagrindžiamas > gautas įvertinimas yra siunčiamas į serverį, kuriame patalpinta TeamFill platforma > atranką atliekantys specialistai susipažįsta su pokalbio įvertinimu ir jį patikrina > patikrinus pokalbio įvertinimą yra priimamas sprendimas dėl kandidato patekimo į tolesnį atrankos etapą. Sprendimus dėl kandidato pateikimo į kitą etapą visais atvejais priima atrankas vykdantys specialistai, dirbtinio intelekto pateiktas įvertinimas yra tik pagalbinė priemonė.

Atkreipiame dėmesį, kad dirbtinis intelektas įvertina ne patį vaizdo įrašą, bet tik į tekstą paverstus Jūsų atsakymus. Garso pavertimui į tekstą taip pat naudojame dirbtinį intelektą, todėl darbo pokalbio metu rekomenduojame kalbėti kuo aiškiau. Tai padės išvengti situacijų, kai dėl neaiškios kalbos jūsų kalba į tekstą yra paverčiama netiksliai ir dėl to suprastėja bendras Jūsų pokalbio įvertinimas.

Kai darbuotojų atrankas vykdo Įmonė, jūs visada galite rinktis, ar savo kandidatūrą pateikti per TeamFill platformą, ar kandidatuoti labiau tradiciniu būdu – atsiunčiant savo gyvenimo aprašymą arba rezervuojant laiką nuotoliniam darbo pokalbiui su konkrečią atranką vykdančiu atrankų specialistu. Kandidatavimas per TeamFill platformą nėra privalomas, kandidatavimas kitu būdu neturės neigiamo poveikio Jūsų kandidatūros vertinimui.

Gavę Jūsų sutikimą, Jūsų vaizdo prisistatymą naudosime ne tik konkrečioje darbuotojų atrankoje, bet ir įtrauksime į kandidatų vaizdo prisistatymų duomenų bazę. Tokiu atveju jis bus matomas TeamFill platformos naudotojams. Į kandidatų duomenų bazę yra įtraukiamas tik Jūsų vardas, kontaktinis el. pašto adresas ir pokalbio vaizdo įrašas, bet ne jo įvertinimas. Asmens duomenis saugosime 2 metus nuo sutikimo gavimo, nebent sutikimą atšauktumėte anksčiau. Sutikimą bet kada galite atšaukti el. paštu info@aidaprojektai.lt.

Toliau lentelėje pateikiame detalią informaciją apie tai, kokie kandidatų asmens duomenys yra tvarkomi TeamFill platformoje:

Tikslas – priminimas kandidatams apie neužbaigtą pokalbį TeamFill platformoje

Tikslas – kandidatų atranka klientams per TeamFill platformą (pradinis automatizuotas kandidatų įvertinimas)

Tikslas – kandidatų atranka klientams per TeamFill platformą (kandidatų pateiktų atsakymų įvertinimas naudojant DI)

!!! Kaip atskiras tikslas išskiriamas tik siekiant aiškumo dėl OpenAI perduodamų duomenų kategorijų ir saugojimo terminų

Tikslas – kandidatų vaizdo prisistatymų duomenų bazės sudarymas ir administravimas

7. TeamFill naudotojų asmens duomenys

Kai registruojatės TeamFill platformoje, mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome lentelėje nurodytus Jūsų asmens duomenis. Taip pat, platformos funkcionalumų užtikrinimo ir tobulinimo tikslais renkame tam tikrą informaciją apie Jūsų naudojimąsi platformą. Daugiau apie tai skaitykite Privatumo politikos dalyje Slapukai ir kitos sekimo technologijos.

 

Mes nesame asmens duomenų, kuriuos Jūs patys tvarkote naudodamiesi TeamFill platforma, valdytojas (atrankose dalyvaujančių kandidatų asmens duomenys ir pan.). Šių asmens duomenų valdytojas esate Jūs, o mes veikiame kaip Jūsų duomenų tvarkytojas. Norėdami su mumis sudaryti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Tikslas – TeamFill paskyros sukūrimas ir administravimas

9. Atskirai neaptartas asmens duomenų tvarkymas, susijęs su sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. sudarymu ir vykdymu

Tikslas – sutarčių su tiekėjais, partneriais ir pan. fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Tikslas – sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Tikslas – teisių ir teisėtų interesų gynimas

10. Tiesioginė rinkodara (pardavimų skatinimas)

Asmenims, davusiems sutikimą tiesioginei rinkodarai, siunčiame tiesioginės rinkodaros pranešimus. Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis: atstovaujamos organizacijos pavadinimas, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, išsiųstų pranešimų turinys ir datos. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo tikslu bus tvarkomi 2 metus nuo sutikimo davimo. Tiesioginės rinkodaros pranešimai yra siunčiami (Jūsų kontaktiniai duomenys tvarkomi) sutikimo pagrindu.

Jei esate mūsų klientas ir paslaugų užsakymo metu (sudarydami sutartį) neišreiškėte prieštaravimo dėl panašių į įsigytas paslaugas mūsų prekių ar paslaugų tiesioginės rinkodaros, tiesioginės rinkodaros pranešimus sutartyje nurodytu el. pašto adresu galime siųsti teisėto intereso pagrindu. Tokiu atveju tiesioginės rinkodaros pranešimai sutartyje nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami sutarties galiojimo metu ir 1 metus nuo jos pasibaigimo, nebent iki to laiko išreikšite prieštaravimą dėl tolesnio duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Tokiu atveju nedelsdami nutrauksime tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimą jums.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kuriuos pasitelkti būtina siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

11. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, siuntėjo ar gavėjo vardas, pavardė, data, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugojami 4 metus.

12. Teisėtų interesų gynimas

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

13. Archyvavimas

Prekių, darbų, paslaugų sutartis, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktus, kai jų nebereikia pirminiam tikslui (bendrąja prasme – sutarties sudarymui ir vykdymui), toliau saugome archyvavimo tikslu (10 metų nuo sutarties pasibaigimo). Asmens duomenis šiuo tikslu tvarkome vykdydami teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), įtvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 10.37 punkte.

14. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu, per socialinių tinklų paskyras ar siųsdami laišką įmonės buveinės adresu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame mes patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, vardas, pavardė (jei nurodyti), vartotojo vardas (jei užklausa siunčiama per socialinio tinklo paskyrą), darbovietė (jei nurodoma), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

15. Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Mūsų interneto svetainėse yra naudojami slapukai ir kitos sekimo technologijos. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų šioje interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA.

Absoliučiai būtini slapukai.  

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Dažniausiai jie naudojami kaip atsakas tam, ką Jūs darote svetainėje, pavyzdžiui, pradedate naršyti ar pasirenkate savo privatumo nustatymus. Šie slapukai nesaugo jokios Jus galinčios identifikuoti asmeninės informacijos ir jie yra ištrinami vos tik išjungiate svetainę.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymų svetainėje skaičių ir stebėti svetainės lankytojų srautus tam, kad galėtume pagerinti svetainės veikimą. Jie leidžia mums žinoti, kurie svetainės puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje. Surinkti duomenys nėra prieinami jokiai kitai šaliai. Slapukais surinkta informacija yra anoniminė, ja nesiekiama Jus identifikuoti ar daryti įtaką Jūsų naršymo patirčiai kol lankotės svetainėje. Jeigu nesutiksite su šių slapukų naudojimu, nebūsite fiksuojamas apsilankymų statistikoje. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Šie slapukai, naudojami mūsų ir trečiųjų šalių, yra skirti siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą reklaminę informaciją, kuri galėtų jus sudominti. Mes naudojame slapukus, kurie renka duomenis apie Jūsų naršymo istoriją ir nustato Jūsų domėjimosi sritis, kad galėtume parodyti Jums aktualią rinkodaros informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

16. Paskyrų socialiniuose tinkluose administravimas

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau – Socialinės paskyros). Šiuo metu administruojame šias Socialines paskyras:

Socialinėse paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinių paskyrų administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).

Jums apsilankius Socialinėse paskyrose, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinių paskyrų lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

17. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, savo darbuotojų ir paslaugų teikėjų, savo sutarčių kontrahentų arba sugeneruojame iš programinės įrangos (pavyzdžiui, TeamFill pateikiami kandidatų įvertinimai).

Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT ar debesijos paslaugas teikiančioms bendrovėms (pvz. nuomojantis serverius iš IT bendrovės, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėtą IT bendrovę). Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik tiek, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti ir duomenų gavėjams, kurie veikia kaip duomenų valdytojai (atskiri ar bendri kartu su mumis). Pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojams, bankams, mokėjimo paslaugų teikėjams (atliekant mokėjimus už mokamas paslaugas) ir pan.

Jei turite klausimų dėl mūsų paslaugų teikėjų, prašome susisiekti Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Be šioje Privatumo politikoje nurodytų konkrečių duomenų gavėjų, mes taip pat galime atskleisti informaciją apie Jus:

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą (pvz., gavę teismo ar teisėsaugos institucijos įpareigojimą pateikti duomenis);

  • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;

  • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

  • Kai tai yra būtina apginti mūsų teises ir teisėtus interesus.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

18. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

19. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiame Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

20. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiame Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

20.1 Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

20.2 Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.

(e) Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

20.3 Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį Privatumo pranešimą, jei asmens duomenų naudojimo procesas pasikeistų. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

21. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.

22. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

23. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Slapukų sąrašas

Slapukai
bottom of page